06 - 38 93 80 76 info@backandbodycare.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.
1. Back & Body Care: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nijensteinseweg 16, 4124AV te Hagestein,
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30237010.
2. Cliënt: eenieder met wie Back & Body Care een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Back & Body Care en de Cliënt gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Back & Body Care zich jegens de Cliënt heeft
verbonden tot het verlenen van Diensten.
5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Back & Body Care te verlenen diensten, waaronder nietlimitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, cursussen voor zelfontwikkeling,
meditatiesessies, ademhalingsoefeningen, massagecursussen, ontspanningsmassages en klachtbehandelingen, alsook
holistische behandelingen en coaching.
6. Sessie: iedere cursus-, meditatie-, oefen-, coaching- of massagesessie dan wel behandeling of andersoortige sessie die in het
kader van de Overeenkomst plaatsvindt op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie
die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Back & Body Care en iedere Overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en
voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Back & Body Care is vrijblijvend; Back & Body Care kan op basis van slechts haar aanbod, niet worden gehouden
een Overeenkomst met de Cliënt aan te gaan. Back & Body Care kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na
de aanvaarding daarvan door de Cliënt, nog herroepen. Indien herroeping plaatsvindt nadat reeds een betaling door de Cliënt
is verricht, zal Back & Body Care onverwijld voor terugbetaling daarvan zorgdragen.
2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van Back & Body Care, binden haar niet.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Cliënt het aanbod van Back &
Body Care op de eventueel daartoe door Back & Body Care voorgeschreven wijze heeft aanvaard en de Cliënt heeft voldaan
aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. In geval de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand
wordt gebracht, zal de totstandkoming van de Overeenkomst, wederom onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig
mogelijk per e-mail aan de Cliënt worden bevestigd.
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT
1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de Overeenkomst rechtstreeks door
middel van inschrijving of aanmelding op website van Back & Body Care tot stand is gekomen. In andere gevallen, onder meer
indien de Overeenkomst tot stand is gekomen tijdens een telefoongesprek of per e-mail nadat de Cliënt daarvoor de
contactgegevens van Back & Body Care op de website heeft gebruikt, is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel niet
van toepassing.
2. De Cliënt is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd de Overeenkomst tot 14 dagen na
totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Nakoming van de Overeenkomst, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk
verzoek van de Cliënt.
Pagina 2 van 4
4. Indien de Overeenkomst volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd van 14 dagen, verklaart de Cliënt bij het aangaan
van de Overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van het herroepingsrecht zodra de Overeenkomst door Back & Body
Care is nagekomen.
5. De Cliënt kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Back &
Body Care aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Back & Body Care. Zodra Back & Body
Care in kennis is gesteld van het voornemen van de Cliënt om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de
voorwaarden van dit artikel, zal Back & Body Care de ontbinding van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail
bevestigen.
6. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek van de Cliënt overeenkomstig lid 3, terwijl een deel van de
overeengekomen Dienstverlening reeds is nagekomen, is de Cliënt Back & Body Care een bedrag verschuldigd dat evenredig
is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Back & Body Care is nagekomen op het moment van uitoefening van het
herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Cliënt aan Back
& Body Care is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
7. Back & Body Care zal de eventueel reeds van de Cliënt ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld
in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Cliënt terugbetalen.
ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT IN HET ALGEMEEN
De Cliënt staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is,
zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Back & Body Care
voorgeschreven wijze, aan Back & Body Care beschikbaar stelt. De Cliënt staat in voor de juistheid van alle door hem aan Back
& Body Care beschikbaar gestelde informatie. Back & Body Care is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door de Cliënt beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
ARTIKEL 6. | AAN- EN AFMELDEN VOOR SESSIES
1. Indien bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds is overeengekomen wanneer een Sessie plaatsvindt, stellen Partijen in
goed onderling overleg de datum en tijd van de Sessie vast. Een door de Cliënt gewenste datum en tijd is onder voorbehoud
van voldoende beschikbaarheid van Back & Body Care.
2. Afmelding voor Sessies dient te geschieden uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de betreffende Sessie. In geval de Cliënt zich niet
tijdig afmeldt voor een Sessie, is Back & Body Care gerechtigd de prijs van de Sessie in rekening te brengen dan wel de Sessie
te laten vervallen, zonder dat aanspraak wordt gemaakt op het inhalen van de Sessie of enige andere compensatie.
3. Afmelding voor Sessies dient op de daartoe door Back & Body Care aangewezen wijze te geschieden.
ARTIKEL 7. | VERPLAATSING VAN SESSIES DOOR BACK & BODY CARE
Back & Body Care spant zich in een geplande Sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt
zijn een Sessie te verplaatsen. In geval Back & Body Care een Sessie dient te verplaatsen, doet Back & Body Care daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de Cliënt. Vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Sessie wordt verplaatst, geschiedt
in onderling overleg.
ARTIKEL 8. | GEZONDHEID
De Cliënt staat ervoor in dat hij, door deel te nemen aan een Sessie, naar beste weten gezond is en fysiek en mentaal in staat
is om daaraan deel te nemen en de instructies van Back & Body Care zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. De
Cliënt garandeert dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat hij niet op de hoogte is van een medische
of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn om de Sessie te volgen en dat de Sessie niet schadelijk is voor zijn gezondheid,
veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan Sessies geschiedt uitsluitend op eigen risico van de Cliënt.
ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Back & Body Care is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij
daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen
daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en
oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen,
brand, overstroming, maatregelen van enige overheid en technologische beperkingen, waardoor (tijdige) nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Back & Body Care bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de
Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is zij
Pagina 3 van 4
gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te
factureren.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Back & Body Care is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor
zover de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
Overeenkomst Back & Body Care ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt ten aanzien waarvan hij tekortschiet
of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Cliënt Schriftelijk
door Back & Body Care in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Cliënt
zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven.
2. Indien de Cliënt in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is
verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Cliënt anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, is Back & Body Care gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Cliënt zijn
betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
3. Indien Back & Body Care de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen van Back & Body Care op de Cliënt
onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Back & Body Care gerechtigd gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling van de Cliënt te vorderen.
2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Back & Body Care aangewezen wijze en op het daartoe door Back & Body
Care aangegeven moment dan wel binnen de door haar vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Back & Body
Care een standaardbetalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum, maar zij kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
3. Back & Body Care is gerechtigd om de aan de Cliënt toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te
stellen.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Cliënt van rechtswege in, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim van de Cliënt intreedt, is de Cliënt over het openstaande bedrag de
dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Cliënt
verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Cliënt, zulks met inachtneming van het bepaalde in de Wet
Incassokosten.
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Back & Body Care verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een
bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Back & Body Care verbindt zich echter uitsluitend tot een
inspanningsverplichting; Back & Body Care kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Cliënt bij het
aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
2. Back & Body Care is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Cliënt
verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt die uit de wet of de
Overeenkomst voortvloeien, evenmin als voor een andere omstandigheid die niet aan Back & Body Care kan worden
toegerekend.
3. Alle informatie die door Back & Body Care op welke wijze dan ook wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een
diagnose of behandeling ten aanzien van welke aandoening of klacht dan ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie
consultatie van een arts of psycholoog vervangt. Back & Body Care is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde
informatie. De Diensten zijn geen vervanging van een medische of psychologische behandeling. De Cliënt is zelf
verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de Diensten en de andere hem ter kennis gekomen informatie
afkomstig van Back & Body Care. Back & Body Care aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. Bij lichamelijke en psychische klachten, alsook twijfel bij gebruik van de Diensten, raadt Back & Body Care aan om een arts of
psycholoog te raadplegen. Back & Body Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen
emotionele en fysieke schade, verergering van klachten en schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt, al dan niet in
overleg met Back & Body Care, heeft genomen. De Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem ter zake
Pagina 4 van 4
gemaakte keuzes, haar eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden, zowel gedurende de Overeenkomst als
daarna.
5. Mocht Back & Body Care ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft
Back & Body Care te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Cliënt dient Back & Body Care hiertoe in de gelegenheid
te stellen. Doet de Cliënt dit niet, dan vervalt wat dat betreft alle aansprakelijkheid van Back & Body Care.
6. De eventuele aansprakelijkheid van Back & Body Care is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien
zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Back & Body Care te allen tijde beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Back &
Body Care betrekking heeft.
7. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Back & Body Care
verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen
zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, per e-mail en gemotiveerd
mededeling is gedaan aan Back & Body Care. Indien een klacht in het kader van een Overeenkomst die rechtstreeks middels
de website van Back & Body Care tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 4.1, niet in onderling overleg kan worden
opgelost, kan de Cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform
(ec.europa.eu/consumers/odr/).
8. De Cliënt vrijwaart Back & Body Care van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Back & Body Care toerekenbaar is.
ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Back & Body Care behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor de door Back & Body
Care gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook op de overige, in welke vorm dan ook, door haar verstrekte informatie
waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Back & Body Care rust.
2. De Cliënt zal de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik
in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hem beschikbaar zijn gesteld of ter kennis zijn gekomen in het kader
van de Overeenkomst.
3. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Back & Body Care verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot
vergoeding van de schade die Back & Body Care dientengevolge lijdt. Voorts is Back & Body Care gerechtigd om onmiddellijke
ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg
aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Back &
Body Care een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Cliënt is gerechtigd de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen binnen een maand nadat Back & Body Care Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen
rechter te willen procederen.

 

WhatsApp chat